fb Pixel
Oficjalna strona "Zamek" Sp. z o.o. - administratora Zamku Ogrodzienieckiego, Grodu na Górze Birów oraz właściciela Gościńca pod Lilijką
PL EN

Co kryją Jurajskie skały?

Strona główna » Oferta » DLA SZKÓŁ » Wycieczki profilowane » Co kryją Jurajskie skały?

wielkość tekstu: A | A | A

Tem­atem prze­wod­nim wycieczki jest jura­jska przy­roda nieoży­wiona. Pod­czas lekcji pode­j­mowane będą m.in. następu­jące zagad­nienia: era mezo­zoiczna - era dinoza­u­rów, rozkład lądów i oceanów w okre­sie jura­jskim, budowa skał dzisiejszej Jury. Nie lada atrakcją będzie samodzielne poszuki­wanie skamieni­ałości okresu jura­jskiego w odkry­wce geo­log­icznej oraz spacer pomiędzy jura­jskimi ostań­cami, pod­czas którego omówione zostaną kwestie wpływu pro­cesów kra­sowych na ksz­tał­towanie się masy­wów wapi­en­nych skał, tworze­nie się jaskiń i ich szaty naciekowej, rola jaskiń w początkach osad­nictwa ludzkiego na Jurze, wpływ człowieka na środowisko terenów krasowych
Autor: Michał Demel - prze­wod­nik jurajski

 

Szczegółowy opis wycieczki:

Z czym kojarzy nam się Wyżyna Krakowsko - Częs­to­chowska, pop­u­larnie zwana Jurą? Zapewne z Orlimi Gni­az­dami, z których najwięk­sze i naj­dos­to­jniejsze, jakim jest Zamek Ogrodzie­niec zwiedz­imy pod­czas wycieczki, a poza zamkami są to bez wąt­pi­enia białe skały i liczne skamieniałości. Wędru­jąc jura­jskimi szlakami często na zakur­zonej kamienis­tej drodze dostrzegamy odciśnięte w skale frag­menty mus­zli, a o ich pow­sta­niu opowiada jedna z jura­js­kich legend. W cza­sie wędrówki z Krakowa do Gniezna św. Woj­ciech przysi­adł na pniu powalonego drzewa, a że dzień chylił się ku wiec­zorowi to przys­nął znużony nie wiedząc, że w pobliżu jest duże gni­azdo żmij. Gady zaniepoko­jone obec­noś­cią człowieka sycząc próbowały przepędzić intruza i w końcu jeden z węży ukąsił świętego. Ten zer­wawszy się wykrzykną „bodaj byś­cie skamieni­ały”, co w jed­nej chwili się stało i od tego zdarzenia zwinięte kami­enne węże możemy znaleźć na całej Jurze…

Tak mówi leg­enda, a co na to nauka?
O obec­nym ksz­tał­cie i charak­terysty­cznych ele­men­tach środowiska, oraz kra­jo­brazu Wyżyny Częs­to­chowskiej w znacznym stop­niu decy­duje budowa geo­log­iczna. Pod­czas wycieczki cofniemy się w cza­sie o około 200 mln lat do początków jury należącej do ery mezo­zoicznej, kiedy to Ziemia zna­j­dowała się pod panowaniem gadów/​dinozaurów. Dowiemy się jak wyglą­dał w tych cza­sach rozkład lądów i oceanów, jak wyglą­dało życie, oraz jakie skały budują obszar dzisiejszej Jury Polskiej. Naj­ciekawszą częś­cią wycieczki będzie wiz­yta na jed­nej z licznych odkry­wek geo­log­icznych gdzie uczest­nicy będą mogli samodziel­nie poszukać amonitów, belem­nitów, ramienionogów i innych skamieni­ałości okresu jurajskiego.
Poz­nawanie różnych skał i poszuki­wanie skamieni­ałości to nie wszys­tkie atrakcje naszej wycieczki. Równie ciekawy będzie spacer pomiędzy skalnymi ostań­cami przy­bier­a­ją­cymi często wręcz fan­tazyjne ksz­tałty. Na konkret­nych przykładach dowiemy się jak pro­cesy kra­sowe ksz­tał­towały masywy wapi­en­nych skał, jak tworzyły się jask­inie i ich szata naciekowa. Jask­inie to obiekty bardzo ciekawe również ze względu na rolę, jaką spełniły w początkach osad­nictwa ludzi na obszarze Jury. W ich bez­piecznych i zacisznych wnętrzach nasi bardzo odlegli praprzod­kowie urządzali obo­zowiska, z których wyruszali na łowy. W namuliska wypeł­ni­a­ją­cych jask­inie zna­j­du­jemy ślady obo­zowisk, oraz liczne kości zwierząt żyją­cych w okre­sie zlodowaceń.
Ostat­nim z etapów będzie opowieść o wpły­wie człowieka na środowisko terenów kra­sowych, oraz obec­nych przek­sz­tałce­ni­ach kra­jo­brazu Wyżyny Krakowsko - Częs­to­chowskiej. Forma i treść przekazu dos­tosowana jest do wieku uczest­ników wycieczki, w cza­sie jej trwa­nia nie wkraczamy na obszary stwarza­jące pod­wyżs­zone zagroże­nie dla życia i zdrowia uczestników.

 

INFOR­MA­CJE ORGANIZACYJNE:
Pro­ponu­jemy dwa wari­anty wycieczki:

I. Trasa piesza w okoli­cach Zamku Ogrodzie­niec oraz Góry Birów.
Czas trwa­nia min. 6h, dłu­gość trasy około 5km

1. Wiz­yta na odkry­wce geo­log­icznej (budowa geo­log­iczna jury środ­kowej i górnej, poszuki­wanie skamieni­ałości).
2. Zwiedzanie Grodu na Górze Birów oraz jaskiń i schro­nisk skalnych.
3. Zwiedzanie Zamku Ogrodzie­nieck­iego.
4. Góra Janowskeigo (skalne miasto, pro­cesy kra­sowe).

Koszt stały: 370 zł (prze­wod­nik)
Koszt zmi­enny: bilety wstępu na zwiedzane obiekty - 11 zł/​os. (bilet wstępu x ilość osób; opiekunowie grupy szkol­nej gratis)

II. Trasa autokarowo-​piesza.
Czas trwa­nia i dłu­gość dos­tosowywana do oczeki­wań grup (min. 8h)

1. Zwiedzanie zamku Ogrodzie­niec.
2. Góra Janowskiego (skalne miasto, pro­cesy kra­sowe).
3. Pusty­nia Błę­dowska.
4. Dolina Wodąca (sys­temy jask­in­iowe, zjawiska kra­sowe i inne pro­cesy rzeźbotwór­cze), kuesta jura­jska.
5. Wiz­yta na odkry­wce geo­log­icznej (budowa geo­log­iczna jury środ­kowej i górnej, poszuki­wanie skamieni­ałości).

Koszt stały: 420 zł (prze­wod­nik), przewidziano nagrody dla najlep­szych uczest­ników.
Koszt zmi­enny: bilety wstępu do zwiedzanych obiek­tów zależny od ilości osób
(bilet wstępu x ilość osób; opiekunowie grupy gratis).

czytano: 3090 razy

autor: zamek-ogrodzieniec.pl

data dodania: 2016-11-29 09:59:25

Formularz zapytaniowy
Ciekawostki
  • Czy wiesz, że... W każdy wakacyjny piątek organizujemy "Wieczór z Duchami", podczas którego przewodnik zabierze Was w podróż po zamkowych murach opowiada­jąc owiane leg­endą his­to­rie, a z ciem­nych zaka­marków wyłonią się niespodziewanie zjawy i upiory…dalej 
  • Czy wiesz że... Nieopodal Zamku Ogrodzienieckiego znajduje się zrekonstruowany Gród Królewski na Górze Birów. Jest to to niezwykle cenne wzgórze jurajskie pod względem archeologicznym,przyrodniczym jak i krajobrazowym... tylko 20 min spacerkiem od Zamku.dalej 

„ZAMEK” Sp. z o.o. Ogrodzieniec
ul. Koś­ciuszki 66, 42-440 Ogrodzie­niec

tel.: +48 32 67 32 220
e-mail: biuro@zamek-ogrodzieniec.pl

  • winda_cmyk
  • pokoj_goscinny3_cmyk
  • p3_cmyk
  • lazienka_n_cmyk
  • lazienka
Witamy na stronie internetowej śląskiego Zamku Ogrodzieniec. Zachęcamy do zwiedzania zamku rycerskiego, uczestniczenia w imprezach rycerskich i pokazach. Gwarantujemy moc niezapomnianych wrażeń.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Kup bilet online
Facebook
Wersja mobilna