Oficjalna strona "Zamek" Sp. z o.o. - administratora Zamku Ogrodzienieckiego, Grodu na Górze Birów oraz właściciela Gościńca pod Lilijką
PL EN

His­to­ria w ziemi ukryta

Strona główna » Oferta » Oferta dla szkół » Wycieczki profilowane » His­to­ria w ziemi ukryta

wielkość tekstu: A | A | A

His­to­ria w ziemi ukryta spotkanie z arche­ologią od pale­olitu po czasy współczesne.

Tem­atem prze­wod­nim wycieczki jest arche­olo­gia, a jej najwięk­szą atrakcją będzie możli­wość samodziel­nego poszuki­wa­nia znalezisk na wydzielonym stanowisku arche­o­log­icznym w grodzie na Birowie. Uczest­nicy pod okiem prze­wod­nika odna­j­dują uktyte w ziemi arte­fakty, a każde znalezisko wieńczy ciekawa opowieść doty­cząca znalezionego przedmiotu.
Autor: Piotr Orman - prze­wod­nik jurajski

 

Szczegółowy opis wycieczki:

Pro­gram wycieczki w atrak­cyjny sposób prezen­tuje zagad­nienia związane z sze­roko pojętą arche­ologią, w opar­ciu o niezwykle ciekawy his­to­rycznie rejon, jakim jest Jura Krakowsko-​Częstochowska. W założe­niu uczest­nicy biorą akty­wny udział w pro­gramie, co w sposób wydatny wpływa na atrak­cyjność wycieczki i skuteczność w zakre­sie odbioru przekazu. 
Cały pro­gram real­i­zowany jest na Górze Birów. Zwiedzanie rozpoczyna się od jask­ini położonej w masy­wie skalnym Birowa. Tutaj grupa zapoz­naje się z przed­his­to­rycznym osad­nictwem ludzkim w jask­ini­ach jura­js­kich, oprócz tego prze­wod­nik przed­stawia też zagad­nienia związane z proce­sami kra­sowym, które doprowadz­iły do pow­sta­nia tak charak­terysty­cznych dla Jury form oraz zapoz­naje uczest­ników wycieczki z meto­dami arche­o­log­icznego bada­nia jask­in­iowych namulisk.
Następ­nie grupa wchodzi na teren birowskiego grodu. Tutaj prze­wod­nik zapoz­naje uczest­ników z his­torią tego miejsca oraz omawia typowe cechy wczes­nośred­niowiecznych założeń grodowych (pełne zwiedzanie birowskiego grodu).
Następ­nie prze­wod­nik pokazuje grupie plas­ty­czny model arche­o­log­icznych warstw straty­graficznych, w których zale­gają zabytki z poszczegól­nych epok. Uczest­ni­cyza­poz­nają się z mini wys­tawą, prezen­tu­jącą najbardziej spek­taku­larne odkrycia arche­o­log­iczne (np. odkrycie Troi przez Schlie­manna), zagad­nienia związane z arche­ologią pod­wodną oraz his­torię wyo­dręb­nienia arche­ologii, jako samodziel­nej nauki. Oprócz tego prze­wod­nik naw­iązuje do charak­terysty­cznego dla Birowa wątku scytyjskiego.Następnie grupa prze­chodzi do zain­sc­eni­zowanego w ramach grodu stanowiska arche­o­log­icznego, gdzie uczest­nicy wyposażeni w pęd­zle, łopatki i szpachelki sami mogą odsłonić różne warstwy straty­graficzne związane z his­torią regionu.
W trak­cie pro­jektu prze­wod­nik orga­nizuje konkursy doty­czące charak­terysty­cznych wątków omówionych zagad­nień. Dla najlep­szych przewidziane są nagrody w postaci np. broszur doty­czą­cych atrakcji turysty­cznych regionu.

 

INFOR­MA­CJE ORGANIZACYJNE:

Czas trwa­nia wycieczki 1,5 godziny
 
Koszt stały: 370 zł. (prze­wod­nik)
koszt zmi­enny: bilety wstępu do zwiedzanych obiek­tów
(koszt biletu x ilość osób; opiekunowie grup szkol­nych - gratis)

czytano: 649 razy

autor: zamek-ogrodzieniec.pl

data dodania: 2016-11-29 09:58:04

Możemy dla Was zorganizować:
 • ZWIEDZANIE Z PRZEWODNIKIEM
 • BIESIADY STAROPOLSKIE, PIKNIKI FIRMOWE
 • LEKCJE ŻYWEJ HISTORII
 • WYCIECZKI TEMATYCZNE
 • OGNISKA
 • NOCLEG Z WYŻYWIENIEM
 • NOCNE ATRAKCJE - WIECZÓR Z DUCHAMI, WAMPIRIADA
 • IMPREZY PLENEROWE I INTEGRACYJNE
Formularz zapytaniowy

„ZAMEK” Sp. z o.o. Ogrodzieniec
ul. Koś­ciuszki 66, 42-440 Ogrodzie­niec

tel.: +48 32 67 32 220
e-mail: biuro@zamek-ogrodzieniec.pl

 • Gosciniec_Pod_Lilijka_struktura_poddasze
 • Gosciniec_Pod_Lilijka_struktura_pietro
 • Gosciniec_Pod_Lilijka_struktura_parter
 • DSC_0461
 • DSC_0460
Witamy na stronie internetowej Zamku Ogrodzieniec. Zachęcamy do zwiedzania zamku, uczestniczenia w imprezach i pokazach rycerskich. Gwarantujemy moc wrażeń.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Kup bilet online
Facebook
Wersja mobilna